Thông tin về điều kiện giao dịch chung

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

b) Chính sách kiếm hàng; Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chỉ phí cho việc hoàn trả này;

c) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có,

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cắp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có,
đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.